Love for Dragør Kajak Klub

 

   Tidligere versioner:

 

         2007

         2010 

         2011 

         2017

         2020

    

 

 
 
 
 
 

§1 Navn og Hjemsted
Klubbens navn er Dragør Kajak Klub (D.K.K.), stiftet den 1. september 1916, og dens hjemsted er Dragør. Dragør Kajak Klub er gennem Københavns Kajak Kreds tilsluttet Dansk Kano-og Kajak Forbund.

§2 Formål
Klubbens formål er at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke kajaksport under enhver form samt oparbejde et godt kammeratskab.

§3 Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver person, der opfylder generalforsamlingens bestemmelse om aldersgrænse og som ikke lider af sygdom, som kan være til fare for vedkommende under udøvelse af kajaksport m.v. I forbindelse med optagelsen skal det nye medlem gennemgå et af D.K.K. udarbejdet begynderkursus.
Som passivt medlem kan optages enhver person som har været aktivt medlem af DKK, eller som er forælder til et aktivt barn.
Bestyrelsen kan dispensere fra aldersgrænserne.
Bestyrelsen skal tilse at en opdateret medlemsliste er tilgængelig i klubhuset.
Klubbens medlemmer skal rette sig efter bestyrelsesmedlemmers henstillinger, når sidstnævnte skønner at klubbens reglementer overtrædes.

§4 Optagelse og Udmeldelse
Ethvert nyt medlem godkendes af et bestyrelsesmedlem, evt. efter indstilling fra et ordinært medlem. Det nye medlem betaler straks indskud, kontingent samt evt. begynderkursus til kassereren.
Udmeldelse sker til kassereren. Ved udmeldelse skal evt. klubnøgle afleveres mod tilbagebetaling af nøgledepositum.

§5 Kontingent
Ændringer i kontingentets og indskuddets størrelse samt diverse brugerbetalinger afgøres af generalforsamlingen. Opkrævning udsendes en gang årligt i februar-marts; dog mindst tre uger før generalforsamlingen. kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen eller, der skal være aftalt en rateordning med kassereren, der bevirker, at mindst 25% af kontingentet er betalt.
Er kontingentet ikke betalt inden 1. maj, eller er rateordning ikke aftalt, sker der automatisk udmeldelse. Genindmeldelse kan i så fald kun ske mod betaling af nyt indskud.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. halvdel af marts måned. Forslag, der ønskes til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar. Der indkaldes til generalforsamling senest 7 dage før på hjemmesiden samt ved masseudsendelse af mail til medlemmer, der har givet klubben sin mailadresse eller ikke har reserveret sig mod at modtage mail fra klubben. Specificeret dagsorden og evt. indkomne forslag skal kunne ses på hjemmesiden.

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen af
  • Formand (lige år)
  • Næstformand
  • Kasserer (ulige år)
  • Materialemester
  • Køkkenmester
  • Træningsleder
  • Sekretær

6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse, specificeret dagsorden samt indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Fælles regler
Stemmeberettigede ved generalforsamlinger er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, eller som har aftalt en rateordning (jf. § 5).
Er et stemmeberettiget medlem forhindret i at give møde til en generalforsamling, kan vedkomne skriftligt give fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem om at afgive stemme på sine vegne.


§7 Dirigentfunktioner
Dirigenten vælges ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Dirigenten har følgende rettigheder og pligter i forbindelse med afstemninger m.v.:

 1. Dirigenten skal sikre at generalforsamlingen er lovmæssigt indkaldt samt sørge for, at der stemmes om rettidigt indkomne forslag.
 2. Der kan fremsættes ændringsforslag til indkomne forslag på selve generalforsamlingen. Disse forslag skal gøres til genstand for afstemning.
 3. Når generalforsamlingen ved afstemning skal vælge mellem flere end to muligheder, stemmes der skriftligt med vægtet afstemning. Er der f.eks. 4 forslag, giver et stemmeberettiget medlem 4 stemmer til det forslag, medlemmet synes bedst om, 3 stemmer til det forslag medlemmet synes næstbedst om -osv. En stemme•seddel skal således indeholde 10 stemmer for at være gyldig i eksemplet med 4 forslag. Det forslag, der får flest stemmer ved sammentællingen, er vedtaget.
 4. Hvis blot ét medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.
 5. Mener et medlem, at dirigenten ikke overholder love og afgørelser under udøvelsen af dirigenthvervet, kan han "kalde til dagsorden". Generalforsamlingen skal da gennem en afstemning (ledet af formanden) afgøre, om dirigenten skal fortsætte, eller om en ny dirigent skal vælges.

§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 personer, nemlig: Formand, konkurrenceleder (næstformand), kasserer, sekretær, træningsleder, materialemester og køkkenmester. Formand vælges for to år i lige år, kasserer vælges for to år i ulige år. Andre bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år for ét år. Ved afgang i utide kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Ved afgang i utide af formand eller kasserer skal der dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. D.K.K. tegnes af formanden og kasseren i fællesskab.

Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer skal være opslået på hjemmesiden.

§9 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne (herunder formand eller næstformand) er til stede. Enhver afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Plenarforsamlingen

 1. Bestyrelsen indkalder til plenarforsamling første onsdag i hver måned i sommersæsonen samt hvis der i øvrigt skønnes behov herfor. Indkaldelse sker ved opslag i klubhuset.
 2. Bestyrelsen orienterer om klubbens gang i den forløbne periode samt fremlægger evt. forsalg som besty•relsen ønsker plenarforsamlingens stillingstagen til.
 3. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i restance, kan fremsætte forslag til behandling, samt har diskussions-og stemmeret.
 4. Plenarforsamlingen ledes af en mødeleder, der vælges fra gang til gang.
 5. Plenarforsamlingen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 10 medlemmer er til stede.
 6. Plenarforsamlingen udpeger fra gang til gang en referent, der fører protokol over de trufne beslutninger. Protokollen ligger fremme i klubben hele ugen.
 7. Plenarforsamlingen udpeger de medlemmer, der skal udføre de trufne beslutninger.

§11 Bestyrelsen og Blenarforsamlingen

 1. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen og forestår den generelle ledelse af klubben.
 2. Bestyrelsen kan disponere beløb op til 40.000 kr., idet disponeringer herover kun kan foretages efter en generalforsamlingsbeslutning.
 3. Bestyrelsens dispositioner skal forelægges plenarforsamlingen til orientering.
 4. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan udstede karantæne med øjeblikkelig virkning. I disciplinærsager kan bestyrelsen i særlige tilfælde og under hensyntagen til overtræderen bestemme, at sagen ikke diskuteres offentligt.
 5. Overtræderen kan dog, ved udelukkelse af klubben, selv møde frem på førstkommende plenarforsamling og anke sagen.
 6. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan på egen hånd foretage små indkøb.
 7. Bestyrelsens dispositioner kan diskuteres af plenarforsamlingen. I disciplinærsager kan bestyrelsen dog i særlige tilfælde under hensyntagen til overtræderen bestemme, at sagen ikke diskuteres.
 8. Overtræderen kan dog ved udelukkelse af klubben møde frem på førstkommende plenarforsamling og anke sagen.

§12 Generalforsamlingen og Plenarforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Beslutninger vedrørende ændringer af love, kontin•gentets og indskuddets størrelse, fastsættelse af aldersgrænser og maksimalt medlemsantal, valg at bestyrelse, beslutning om større udvidelser, større anskaffelser større ombygninger og tilbygninger kan alene træffes af en generalforsamling. Et forslag, der er blevet forkastet på en generalforsamling, kan først vedtages på en plenarforsamling tidligst ét år efter, hvis i øvrigt punktet hører under plenarforsamlingens kompetence.

§13 Love m.m.
Klubbens love, ordensreglement (bilag 1), sikkerhedsbestemmelser (bilag 2), herunder DKF’s regler samt regler for nybegyndere (bilag 3) skal til enhver tid være opslået i klubhuset.
Dette gælder ligeledes opdateret medlemsliste, oversigt over bestyrelsesmedlemmer, vedtagne aldersgrænser og kontingentsatser samt øvrige satser for egenbetaling i forbindelse med begyndertræning, deltagelse i stævner mv.

§14 Opløsning
Dragør Kajak Klub kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer ønsker at bevare klubben.
Vedtagelse om opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 80% af de fremmødte stemmer for opløsningen. Eventuelle midler fra klubben tilfalder Dansk Kano-og Kajak Forbund til fremme af kajaksporten i Dragør.

 

Ordensregler

 1. Adgang til klubhuset er kun tilladt medlemmer samt personer, der ønsker optagelse i klubben. Et medlem kan medtage en gæst, der opholder sig i klubben på medlemmets ansvar.
 2. Skade på klubbens materiel skal straks meddeles bestyrelsen og/eller noteres i plenumprotokollen. Ved groft uforsvarligt brug at materiel betales reparation eller nyanskaffelse 100%.
 3. Kajakker, kajakpladser og tilbehør skal være forsynet med navn og klubstander (bomærke).
 4. Klubben er lukket mellem 23.00 og 05.00, såfremt ingen særlig dispensation foreligger.
 5. Ethvert medlem er forpligtet til at slukke og låse, når vedkommende forlader klubben som sidste mand. Det indskærpes især, at kajakker og øvrigt udstyr lægges på plads efter endt roning samt at døre til bådeskuret lukkes og aflåses.
 6. Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at klubben altid er ren og ryddelig.
 7. Ved tilmelding til løb og ture forpligter man sig skriftligt på tilmeldingsliste eller til træningsleder/ tur leder. Udeblivelse medfører betaling af kørsels-og startpenge. Sygdom medfører betaling af startpenge.
 8. Enhver betalingsordning besluttet af plenum/bestyrelse har samme gyldighed som kontingent. (Betaling for leje af udstyr, betaling at skader, kørsels-og startpenge).
 9. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre karantæne og i værste fald bortvisning fra klubben.

Regler for Klubture og Konkurrenceture

 1. Klubmedlemmer, som stiller bil med plads til 5 personer eller derunder til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Bilen skal så vidt muligt være fyldt op.
 2. Klubmedlemmer, som stiller bil med plads til mere end 5 personer til rådighed for klubture og konkurren•ceture, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse tillagt 25%.
 3. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af kajak-traileren, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse tillagt 25%.
 4. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, godtgøres for eventuelle broafgifter eller køb af færgebilletter.
 5. Ovenstående bestemmelser gælder for klubture og konkurrenceture til lokaliteter i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Småland.
 6. For klubture og konkurrenceture uden for Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Småland beslutter besty•relsen i hvert enkelt tilfælde om og i givet fald hvor meget klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, skal godtgøres. Bestyrelsens beslutning skal tage udgangspunkt i bestemmelserne under 1-3. En begrundelse for beslutningen skal fremgå af referatet for bestyrelsesmødet, hvor beslutningen træffes.
 7. En klubtur er defineret ved, at alle klubmedlemmer har mulighed for at deltage ved tilmelding inden for en passende frist. Det er en tur, hvor klubmedlemmer gives mulighed for at ro kajak, men hvor også det sociale indslag vægtes højt. Typisk vil det dreje sig om en dagstur eller en (forlænget) weekendtur. I udgangs•punktet er det bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem, som arrangerer turen, men bestyrelsen kan vælge at overdrage planlægningen af turen til andre klubmedlemmer. Dette skal da fremgå af referatet fra bestyrelses•mødet, hvor beslutningen træffes. Så vidt muligt offentliggøres klubture senest den 15. april med opslag på klubbens hjemmeside samt i klubhuset og i omklædningsrummet.
 8. En konkurrencetur er defineret ved, at alle klubmedlemmer, som kan honorere konkurrencens krav til roegenskaber, eller er hjælper for et klubmedlem, der kan honorere konkurrencens krav til ro-egenskaber, har mulighed for at deltage ved tilmelding inden for en passende frist. Det er en tur med et socialt islæt, men hvor fokus i hovedsagen er på deltagelse i konkurrencen. Typisk vil det dreje sig om en dagstur eller en weekendtur for mindst to klubmedlemmer. Det kan f.eks. være til konkurrencer som Suså-løbet, Tour de Gudenå, Fyn Rundt, Mølleåens Blå Bånd og DM-løb. I udgangspunktet er det bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem, som arrangerer turen, men et klubmedlem kan godt tage initiativ til og stå for planlæg•ningen af turen, hvis vedkommende blot orienterer bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem herom. Så vidt muligt offentliggøres konkurrenceture senest 2 måneder før konkurrencedatoen med opslag på klubbens hjemmeside samt i klubhuset og i omklædningsrummet.
 9. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, afregner med klubkassereren efter klubkassererens anvisninger senest 1 måned efter turens afholdelse. Godtgørelsen kan ikke udbetales før turens afholdelse.

Uddrag af Sikkerhedsbestemmelser

 1. Man må højest ro 600 meter ud fra kysten uden ledsagebåd.
 2. Redningsvest og øsekar skal altid medbringes i kajakken.
 3. Medlemmer skal have aflagt svømmeprøve og entringsprøve, inden de må ro uden for »sandkassen«.
 4. I tiden 1. oktober til 1. maj skal man være iført redningsvest under roningen.
 5. I øvrigt gælder DKF's sikkerhedsregler.

Se i øvrigt opslagstavlen.

Regler for Nybegyndere

 1. Som nybegynder kan man tilmelde sig et begynderhold med henblik på at bestå entrings-og svømmeprøve. Man kan også på egen hånd få denne træning af en øvet roer. Når man har bestået sikkerhedsprøverne og i alt har roet 50 km. vil man af træner/træningsleder kunne gives lov til at ro på egen hånd som A-roer.
 2. Træner/træningsleder anbefaler den båd/bådtype nybegyndere skal ro i.
 3. Begyndere må kun ro udenfor sandkassen ifølge med en rutineret A-roer. En rutineret A-roer er en, der roer jævnligt og mindst har roet i to år.
 4. Er du under 15 år, og dermed medlem på dispensation, skal bestyrelsen til enhver tid tage stilling til, om du kan blive A-roer. Puslinge (medlemmer under 12 år) må kun ro i klubbens træningstider eller under foræl•drenes opsyn.
 5. Husk, du altid selv er ansvarlig for din sikkerhed.

Regler for Kajakker/Kajakpladser

 1. Plenarforsamlingen/bestyrelsen fordeler kajakpladserne mellem klubbens kajakker og private kajakker. Et aktivt medlem kan få tildelt en plads, så længe der er ledige pladser. Plenarforsamlingen/bestyrelsen opretter en venteliste for medlemmer, der ønsker kajakpladser.
 2. Medlemmer der ror meget prioriteres højst ved tildeling af pladser. Ved prioriteringen beregnes der ud fra et rogennemsnit over de seneste to år.
 3. Et medlem kan kun have rådighed over én kajakplads. For meget aktive kajakroere kan Plenarforsamlingen/ bestyrelsen dispensere fra dette.
 4. Et medlem kan fratages pladsen til kajakken, hvis medlemmet ikke har roet mindst 75 kilometer per år i gennemsnit over to år i sin egen kajak. Kajakken kan eventuelt placeres på loftet/kajakskuret i skurbyen, så længe plads haves.
 5. Efterladt kajak/udstyr: Aktivt/passivt udmeldte medlemmers udstyr (kajak mm.) tilfalder klubben, hvis der efter en henvendelse til det tidligere medlem ikke er kommet en tilbagemelding.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2023.
Forrige revision af vedtægterne: 27. juni 2022