Privatlivspolitik for DKK

 
   Senest ændret den 14. august 2018
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Dragør Kajak Klub

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Dragør Kajak Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Dragør Kajak Klub er dataansvarlig – kontaktinformation

Dragør Kajak Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Dragør Kajak Klub kan kontaktes her:

Dragør Kajak Klub 
Strandlinjen 5 A
2790 Dragør
CVR-nr. 35693467
Mail: Bestyrelsen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Dragør Kajak Klub
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Dragør Kajak Klub, hvilket omfatter:

 1. orientering om Dragør Kajak Klubs aktiviteter i klubben og eksempelvis i nyhedsbreve
 2. planlægning og – afvikling af konkurrencer, rejser og andre sociale aktiviteter
 3. håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 4. opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 5. optagelse af og brug af situationsbilleder taget ved og omkring Dragør Kajak Klubs aktiviteter både i dagligdagen og under arrangementer og løb.
 6. registrering og offentliggørelse af billeder fra begivenheder og arrangementer på hjemmeside
 7. udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben, og udsende tilbud fra 3. Part , bøger, billettilbud og lign. fra institutioner, forlag og enkelt personer med naturlig tilknytning til Dragør Kajak Klubs aktiviteter.
 8. opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 9. hvis du som frivillig indtræder i Dragør Kajak Klubs bestyrelse, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig
 10. hvis du som gavegiver til Dragør Kajak Klub ønsker fradrag på selvangivelsen er vi nødt til at opbevare og videregive dine oplysninger til SKAT.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Dragør Kajak Klub. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt andre relevante oplysninger. Ansøgningsskemaet bliver destrueret når pågældende er blevet accepteret som medlem.
For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest

Instruktører

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt relevante oplysninger.

Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i konkurrencer, orienteringsløb, rejser og andre arrangementer m.v

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Gavegivere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 1. Danmarks Kano- og Kajakforbund
 2. Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 3. Andre medlemmer i klubben
 4. Bank
 5. Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 6. Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Dragør Kajak Klub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og rekvireres fra bestyrelsen.